ReadyPlanet.com
dot
dot
วันหยุดพิเศษ
dot


1 พ.ค. 2559 วันแรงงานแห่งชาติ
5 พ.ค. 2559 วันฉัตรมงคล
9 พ.ค. 2559 วันพืชมงคล
20 พ.ค. 2559 วันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม 2559 วันงดบุหรี่โลก


เกี่ยวกับสมาคม

สมาคม ศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ

ก่อตั้งเมื่อ16 กรกฎาคม 2556

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำการพัฒนางานปราศจากเชื้อ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ :

1. สร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือพัฒนาเครือข่ายระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในวิชาชีพให้มีมาตรฐานสู่สากล

4. ติดตามความกว้าหน้าทางเทคโนโลยี และถ่ายทอดสู่บุคลากรวิชาชีพ

5. ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนสนับสนุนสถานบริการทางสุขภาพประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร

6. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

ค่านิยม  : “ รักพัฒนา จิตอาสา สามัคคี มีคุณธรรม”

วัตถุประสงค์ 

1. เป็นศูนย์กลาง ติดต่อประสานงานระหว่างบุคลที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ปราศจากเชื้อของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ

2. พัฒนาและสนับสนุน ด้านวิชาการ  การทำให้ปราศจากเชื้อสู่มาตรฐานสากล

3. พัฒนาองค์ความรู้ แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง โดยการฝึกอบรม จัดประชุม ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน รวมทั้งเผยแพร่เอกสารวิชาการ

4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กร การกุศล เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์

5. เป็นสมาคม ที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.