ประวัติความเป็นมา

จากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองระบาดวิทยาได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ" ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2539 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้แก่บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของโรงพยาบาลโดยมีวิทยากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทบวงมหาวิทยาลัยและประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย หัวหน้างานจ่ายกลางของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลเอกชน และหน่วยงานอื่นๆรวมแล้วประมาณ 250 คน และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2532 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพัฒนาหน่วยงานจ่ายกลางเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม วิทยากรคือ นายแพทย์สมศักดิ์ วัฒนศรี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวสาธารณสุขมีความคิดริเริ่มและสนับสนุนให้จัดตั้งชมรม โดยการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการบริหารชมรม และตั้งชื่อ "ชมรมงานจ่ายกลาง" และกำหนดวัตถุประสงค์ ของชมรมดังนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นกลุ่มตัวแทนติดต่อประสานงานระหว่างหัวหน้างานจ่ายกลางของทุกโรงพยาบาล
2.เพื่อพัฒนางานจ่ายกลางให้ได้มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน
3.เพื่อสนับสนุนทางด้านวิชาการของการพัฒนางานจ่ายกลาง
4.เพื่อฝึกอบรมระดับหัวหน้างานรวมทั้งระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
5.เพื่อร่วมจัดประชุมวิชาการและจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกชมรม
6.เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาดูงานของสมาชิกชมรมทั้งในและต่างประเทศ
7.เพื่อหาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม